045-5458495 info@sb-gorenjec.nl
Selecteer een pagina

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarop Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

1.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

1.3 Indien Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec het recht zou verliezen om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec uitgebrachte offertes zijn   vrijblijvend, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.

2.2 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec kan niet aan een offerte worden   gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte   dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving   bevat.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec   niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een   overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. 

3.2 Indien Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec reeds met de uitvoering van de opdracht is aangevangen, wordt het aanbod van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec geacht te zijn aanvaard, tenzij de opdrachtgever hiertegen binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Er is sprake van een inspanningsverbintenis, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is gerechtigd de werkzaamheden c.q. de uitvoerig daarvan op kleine punten te wijzigen zonder dat er een prijsaanpassing plaatsvindt. Dit is echter alleen toegestaan indien er na de wijziging een gelijk of vergelijkbaar resultaat wordt bereikt. 

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderlig overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgegaan. 

4.4 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is degene die bepaalt door hoeveel en door welke werknemers de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

4.5 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.6 Indien de opdrachtgever van mening is dat de door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verrichte werkzaamheden niet beantwoorden aan de overeenkomst, zal de opdrachtgever Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Deze schriftelijke kennisgeving bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van de aard, ernst, ruimte en het tijdstip van de geconstateerde afwijking en een redelijke termijn waarbinnen Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec alsnog (behoorlijk) dient na te komen.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat: – alle gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de   overeenkomst tijdig aan Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec worden   verstrekt; – Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec, diens personeel en/of   ingeschakelde derden, kosteloos kunnen beschikken over de benodigde   faciliteiten zoals een garderobe, berging en dergelijke; – Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec, diens personeel en/of  ingeschakelde derden, de werkzaamheden kunnen aanvangen zodra zij   op de plaats van de werkzaamheden zijn aangekomen; – er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare   gelegenheid is voor de opslag van materialen; – de bedrijfsmiddelen van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec, die in haar   ruimte worden opgeslagen als een goed huisvader worden beheerd;  – de plaats van de werkzaamheden aan de door de wet of anderszins   gestelde eisen voldoet; – Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec, diens personeel en/of  ingeschakelde derden, tijdig en kosteloos kunnen beschikken over   de benodigde hulpmiddelen ter plaatse zoals water en elektriciteit.

5.2 Eventuele schade en/of extra kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig voldoen aan voornoemde verplichtingen kunnen op de opdrachtgever worden verhaald c.q. bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Vergoeding

6.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec   in euro’s, exclusief btw, andere belastingen, heffingen en rechten.

6.2 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp-   en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Schoonmaakbedrijf Dave   Gorenjec is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders  overeengekomen.

6.3 Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg   van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en btw kunnen aan   de opdrachtgever worden doorberekend.

6.4 Indien er andere wijzigingen plaatsvinden in de omstandigheden die naar het   oordeel van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec een wijziging in de   vergoeding rechtvaardigen zullen partijen hierover in overleg treden. 

6.5 Indien Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec extra kosten heeft gemaakt en/of   meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de   uitvoering van de opdracht, zal Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec dit   doorberekenen aan de opdrachtgever.

6.6 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen is de door   Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec gebruikelijke vergoeding van toepassing.

Artikel 7 Betaling

7.1 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

7.2 De opdrachtgever verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening of beroep op opschorting.

7.3 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van de betalingsverplichting en de (verdere) uitvoering van overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

7.4 Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen 14 na factuurdatum aan Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de opdrachtgever op reclamatie vervalt. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of het declaratiebedrag schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de of andere werkzaamheden niet op.  

7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is voorts gerechtigd alle (incasso)kosten van de opdrachtgever te vorderen die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- te vermeerderen met btw.

 7.6 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan. 

Artikel 8 Duur overeenkomst en beëindiging overeenkomst

8.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst een eenmalig karakter blijkt of partijen anders zijn overeengekomen. 

8.2 Behoudens opzegging als bedoeld in artikel

8.3 wordt de overeenkomst na afloop van de looptijd verlengd met een periode van 12 maanden.

8.3 Opzegging van de overeenkomst kan slechts plaatsvinden tegen het einde van de looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. 

8.4 Niettemin zijn partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang   zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn   vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij surseance   van betaling aanvraagt of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard. 

Artikel 9 Geheimhouding

9.1  De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle van   Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verkregen gegevens, informatie en kennis   waarvan de de opdrachtgever de vertrouwelijkheid kent of had behoren te   kennen.

Artikel 10 Relatiebeding

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec in dienst te nemen dan wel op enigerlei wijze direct of indirect werkzaam te laten zijn ten behoeve van de opdrachtgever.

10.2 Bij overtreding van het in artikel 10.1 bepaalde, verbeurt de opdrachtgever aan Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec een direct opeisbare boete ter hoogte van € 2.500,-, te vermeerderen met € 100,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. De boete komt Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec toe, onverminderd het recht op nakoming of volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Reclames

11.1 De opdrachtgever is verplicht om de door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verrichte werkzaamheden na voltooiing te controleren. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec te worden gemeld.

11.2 Indien de opdrachtgever door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec niet binnen 14 dagen na de voltooiing schriftelijk wijst op eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, vervalt ieder recht op reclamatie.

11.3 Indien de reclame door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec gegrond wordt bevonden, heeft Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec de keuze om de werkzaamheden binnen een redelijke termijn te herstellen of de opdrachtgever een korting te verlenen. De opdrachtgever zal Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.

11.4 Slechts indien en voor zover de reclame grond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. Zulks echter alleen betreffende de werkzaamheden waarop de reclame ziet. 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, heeft de opdrachtgever geen recht op vermindering van de overeengekomen prijs voor die periode, zulks maximaal voor een periode van drie maanden. 

12.2 Indien de overmacht langer duurt dan de in artikel 12.1 genoemde termijn van drie maanden zullen Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec en de opdrachtgever in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst. 

12.3 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. De opdrachtgever kan op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is   uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde   van de door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

13.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de overeenkomen totaalprijs voor de betreffende werkzaamheden. Indien de overeenkomst het periodiek verrichten van werkzaamheden betreft wordt onder totaalprijs verstaan het bedrag dat overeenstemt met de looptijd van de overeenkomst zulks tot een maximum van 12 maanden. 

13.3 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of geleden verliezen.

13.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld worden tevens bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec en ieder ander van wiens hulp Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec gebruikmaakt bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

13.5 De opdrachtgever vrijwaart Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec voor aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst.

13.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec lijdt als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige gedraging. 

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden

14.1 Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec behoudt zicht het recht voor deze  algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

14.2 De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien   de opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden   hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Schoonmaakbedrijf   Dave Gorenjec of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt,   bezwaar heeft gemaakt. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 De rechtbank Limburg is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven. 

Diensten

Reiniging en impregneren van muren
Zonnepaneelreiniging
Glasbewassing en kozijnenreiniging
Reiniging rolluiken
Reiniging tapijtvloeren
Reiniging kantoren
Schoonmaak en onderhoud van tuin & erf

Contact

Schoonmaakbedrijf Gorenjec VOF
Jeustraat 28
6367EW Voerendaal

E: info@sb-gorenjec.nl
T: 045 - 545 8495

KVK 63438054